જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

World's Largest Online Gujarati Book store

New Releases in Gujarati BooksView All


Svatantrydevi Suu Kyi


202.00
225.00


Mrytyu Par Vijay Mrutyunjay


240.00


Morari Bapu : Kelavani


50.00


Alakhna Aradhak Sant Mooldas


200.00

Special Offers on Gujarati Books View All


Dukhiyara


405.00
450.00


Avajno Aakar


99.00
110.00


Arvachin Jagatna Yuddho


112.00
125.00


IshvakuNa Vanshaj ~ Ramchandra.....


360.00
400.00

Best Sellers Gujarati BooksView All


Ravindranath Tagoreni Sadabaha.....


150.00


Knowledge


22.00


Samayne Sathvare


60.00


Low Calorie Recipe


40.00

Recently Sold Gujarati Books View All


Dhumada Vinani Dhuni - Vatoni .....


200.00


Mahotu


240.00


Aavo Aapane Yogasan Karie


125.00


Safal Ane Aasarkarak Manager


40.00

All Gujarati Translations View All


Gopi Hradaya ~ Heart of Gopi


35.00


Count of Monte Cristo


100.00


Mayadarpan


200.00


Vaikunth Tara Hradayma Chhe - .....


200.00