જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency
  • Binding Clear
  • Publication Year Clear

World's Largest Online Gujarati Book store

Gordhan Patel 'Kavi' (Editor) (ગોરધન પટેલ 'કવિ' (સંપાદક))