જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency
  • Price
  • Binding Clear
  • Publication Year Clear
  • Filter By Authors Clear
  • Filter By Translators Clear

World's Largest Online Gujarati Book store

Quotations, Proverbs & Epigrams (સુવાક્યો, કહેવતો અને સુભાષિતો)

Talgajardi Aankh
200.00
222.00

Enu Naam Shakti
25.00

Little Bit - One Liners
125.00

Suvakya Sanchay
175.00

Vaigyanikona Prerak Vicharo
140.00

Sarth Kachchhi Kahevato
220.00

Mithe Meran Ja Motida
275.00

Perfume
60.00

Vicharono vaibhav
100.00

Netaona Prerak Vicharo
140.00

Businessmenna Prerak Vicharo
140.00

Shabdna Rango
20.00

Shabdana Pushpo
20.00

Shabdna Toran
20.00

Shabdna Shilp
20.00

Shabdna Kinara
20.00

Shabdna Avasar
20.00

Shabdna Zarana
20.00

Shabdna Sathia
20.00

Ravindranath 365
50.00

Vivekanand 501
90.00

Gandhiji 501
70.00

Super 25
75.00

Previous 1 2 3 4 Next Page 1 of 4