જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

World's Largest Online Gujarati Book store

Special Offers


હોમપેજ પર 'Special Offers' વિભાગ છે, જેમાં જેના પર વળતર છે તે તમામ પુસ્તકોનો સમાવેશ કર્યો છે: 

http://www.bookpratha.com/Special-Offers/offers


ભારતના ગ્રાહકો વધુ ખરીદી પર વધારાના  વળતર (Quantity Discount) નો ફાયદો પણ મેળવી શકે છે :

~ એક જ ઓર્ડરની કુલ રકમ રૂ. 1500/- થી વધુ  હોય તો 5 % વળતર અને  શિપિંગ ફ્રી.