જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

World's Largest Online Gujarati Book store

Special Offers


હોમપેજ પર 'Special Offers' વિભાગ છે, જેમાં જેના પર વળતર છે તે તમામ પુસ્તકોનો સમાવેશ કર્યો છે: 

http://www.bookpratha.com/Special-Offers/offers

આ ઉપરાંત, ભારતના ગ્રાહકો માટે રૂ.700/- કે  વધુ રકમની ખરીદી પર શિપિંગ ફ્રી છે.