જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

World's Largest Online Gujarati Book store

Payment & Refunds

Customers will be able to purchase books by using following payment methods:

For Customers in India

  • All Major Credit Cards, Debit Cards & Cash Cards through EBS Payment Gateway.
  • Net Banking. Online Bank to Bank Money Transfer covering all Major Banks.
  • By Cheque Or Demand Draft. Customer may send Bank Cheque or Demand Draft (D.D.) against the order. Cheque/D.D. should be AT PAR payable at Bhavnagar. Order will be processed, once the amount is credited to our Bank Account.
  • Cash on Delivery. We use 'Value Payable (V.P.)' service provided by Indian Post. The Postman will deliver the consignment at the given address and will collect amount in Cash, from the customer.

ખાસ નોંધ:

‘કેશ ઓન ડીલીવરી’ ઓર્ડર પર વધારાનો કમિશન ખર્ચ થાય છે, જે ટપાલખાતુ ગ્રાહક પાસેથી વસુલ કરે છે.

હાલમાં તે કમિશન દર રૂ. 20/- પર રૂ. 1/- લેખે વસુલે છે. એટલે સામાન્ય અર્થમાં, ઓર્ડરની કુલ રકમના અંદાજે 5 % જેટલો વધારાનો ખર્ચ ગ્રાહકે ભોગવવાનો થાય છે.

આ વધારાનો ખર્ચ ટાળવા માટે આપ પેમેન્ટ માટેની અન્ય પદ્ધતિઓ જેવી કે ક્રેડીટ-કાર્ડ, ડેબીટ-કાર્ડ, કેશ-કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ અથવા ચેક/ડી.ડી.નો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો એ અગવડભર્યું જણાય તો અમારો સંપર્ક કરવા વિનંતી. આપ અમારા બેંક એકાઉન્ટમાં કેશ કે ચેકથી સીધી રકમ જમા કરાવી શકો છો, તેમ જ અમારા એકાઉન્ટમાં NEFT/RTGS દ્વારા રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો. સંપર્ક કરવાથી અમારી બેંક ખાતાની વિગત અને માર્ગદર્શન આપીશું.

For Customers in Rest of the World:

  • All major Credit Cards, Debit Cards through PAYPAL International Payment Gateway.
  • Net Banking throgh PAYPAL.

Note:

All Customers from Rest of the World (All countries except India), will be billed in US $ Dollars.

Refund:

If we are unable to supply any of the book(s) of your order, we will refund the relevant amount (including relevant shipping charges, if any) in full, if already paid.

If we are unable to replace any book(s) returned by you, we will refund the relevant amount (including relevant shipping charges, if any), in full.

We will use any of the following means for refund :

Amount will be transferred to your Bank Account Or Credit Card Account OR We may send a Bank Cheque to you.