જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

World's Largest Online Gujarati Book store

New Releases in Gujarati BooksView All


Shoonyamanthi Sarjan ~ Connect.....


202.00
225.00


Sadhara Jesangno Salo Vol. 1-2.....


475.00


Miss You Baka


90.00


Wi fi


135.00
150.00

Special Offers on Gujarati Books View All


Ajay - Duryodhannu Mahabharat


248.00
275.00


One Indian Girl - Gujarati


166.00
195.00


Pratishruti


202.00
225.00


Bhajansagarna Moti Vol. 1 to 4.....


2160.00
2400.00

Best Sellers Gujarati BooksView All


Shivajini Shauryagatha


125.00


Tenalirama -6


45.00


Yaadshakti Kevi Rite Vadharsho.....


50.00


Kajal Oza Vaidya Ni Vartao


135.00

Recently Sold Gujarati Books View All


Om Namah Shivay Japmala Manka .....


25.00


Aghor Nagara Vage, Vol. 1


225.00


Aghor Nagara Vage, Vol. 2


205.00


Have Mane Pahela Karata Saru L.....


179.00
199.00

All Gujarati Translations View All


Duino Karunprashastio


100.00


Shri Manna Shlok


175.00


Steve Jobs : Exclusive Biograp.....


399.00


Rashtra Ane Musalmano


105.00