જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી,  ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત
Currency

World's Largest Online Gujarati Book store

New Releases in Gujarati BooksView All


Gujarati Pratinidhi Vigyankath.....


200.00


Morari Bapu : Purusharth


50.00


GarbhSanskar


450.00


Tahuke Tahuke Kekarav


60.00

Special Offers on Gujarati Books View All


Awaken The Giant Within - Guja.....


449.00
499.00


Sinhpurush


382.00
425.00


Nagvansh - Secret of Nagas


176.00
195.00


Management Mantra


108.00
120.00

Best Sellers Gujarati BooksView All


Vishnusahastranam Aantarpraves.....


400.00


Milapni Vachanyatra : 1958


50.00


Tenalirama -1


45.00

Recently Sold Gujarati Books View All


Bharelo Agni


225.00


Maharaj


315.00
350.00


Panipat


350.00


Ver Vaibhav


360.00
400.00

All Gujarati Translations View All


Paripakavata : Maturity

by Osho

120.00


Vadhu Vechan Kari Vadhu Kamavo.....


100.00


Krishna Govardhandhari


8.00


Juniour Prashnottari : Technol.....


90.00